Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5759565
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5202290
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3364586
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169882
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134635
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675241
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620924
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2423643